Regulamin serwisu cashgoback.pl

§ 1. Informacje wstępne

Portal jest własnością firmy SmartWebIT Michał Wojtczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Leszczyńskiego 4/29 , NIP 6112573419, Regon 362523134
Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie cashgoback.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki firmy związane z prowadzeniem portalu.

§ 2. Definicje
Firma –firma SmartWebIT Michał Wojtczak, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Nazwa użytkownika - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Usługi;
Sklep – profil sklepu (partnera Portalu), w którym użytkownik może otrzymać cashback.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Partner - inna firma bezpośrednio współpracująca z Firmą
Serwis lub Portal lub Program cashgoback.pl – program lojalnościowy oparty na zasadzie sprzedaży premiowej, który pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi na otrzymanie części zwrotu pieniędzy za zrobione zakupy (dalej zwany Cashback).
Cashback - określony procent zwrotu kwoty wydanej na zakupy w danym sklepie. 
Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w serwisie cashgoback.pl
Zbanowanie – zatrzymanie współpracy z Użytkownikiem spowodowane naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2. Dołączenie do Programu

 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Gdy uczestnik nie ma skończonych 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w programie.
 2. Zapisując się do programu, w procesie rejestracji należy podać dane osobowe zgodne z prawdą. 
 3. Wypełnienie pola: nr konta bankowego jest wymagane dopiero w momencie wypłaty zgromadzonych środków (cashback).
 4. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto, wiąże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwości logowania się do Portalu na więcej niż jedno konto, nawet jeśli te konta należą do innych osób.
 5. Rejestrując się w programie akceptujesz regulamin.
 6. Z chwilą aktywacji konta Użytkownik może zalogować się do Portalu.

§ 3. Prowadzenie konta

 1. Celem wykluczenia nadużyć - Firma dopuszcza możliwość korzystania maksymalnie 1 osoby z tego samego cookies i IP. W przypadku korzystania z tego samego IP  większej niż 1 liczby osób – fakt ten musi zostać zgłoszony poprzez e-mail pod adresem: kontakt@cashgoback.pl Nie zgłoszenie tego faktu, może skutkować blokadą wszystkich kont użytkowników korzystających z tego samego IP komputera.
 2. Nie ma możliwości połączenia kont a w szczególności przeniesienia zgromadzonych środków z jednego na drugie konto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swoich danych do logowania się.
 4. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika istnieje możliwość odzyskania hasła. Podczas logowania należy kliknąć „Zapomniałem hasła”
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości zawierających informacje o portalu, informacje handlowe o ofercie Firmy oraz Partnerów. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji ze skutkiem usunięcia konta.
 6. Firma zastrzega sobie prawo skasowania Konta Użytkownika, który od dłuższego czasu nie zalogował się do Portalu. Skasowanie Konta może nastąpić, gdy użytkownik nie loguje się do Portalu przez minimum 12 miesięcy. Po skasowaniu konta zebrany cashback przepada bezpowrotnie.

§ 4. Cashback

 1. Użytkownik otrzymuje cashback w związku z nabywaniem (za pośrednictwem Serwisu) towarów lub usług dostępnych w ofercie Sklepów, aktualnie uczestniczących w Programie.
 2. Użytkownik może otrzymywać dodatkowy cashback za polecanie Programu innym użytkownikom. Punkty przyznane będą po spełnieniu warunków opisanych w zakładce „Link polecający”
 3. Użytkownik otrzymuje podwójny cashback za transakcje dokonane w ciągu 48 h od momentu rejestracji. Po tym czasie cashback wraca to standardowej stawki.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do skontrolowania Użytkownika pod kontem poprawności zdobywania cashbacku.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszeń Firma zastrzega sobie prawo Zbanowania Użytkownika. Po takiej czynności konto Użytkownika zostaje skasowane a wszystkie zebrane dotąd środki skasowane bez możliwości ich odzyskania.
 6. Serwis nie ma żadnego związku z transakcją zawieraną przez Użytkownika i Sklep. Sprzedawcą jest właściciel danego sklepu i to z nim zawierana jest transakcja.
 7. Zgromadzone środki przestają być ważne z chwilą usunięcia konta.
 8. Minimalna wartość jednorazowego cashbacku wynosi 0.01 zł. W sytuacji, gdy należny cashback będzie mniejszy  - Użytkownik nie otrzyma cashbacku.
 9. Stawka cashback przypisana do danego Sklepu może się zmienić. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany stawek cashbacku bez podania przyczyny. 
 10. W zależności od Sklepu kwota wydana na zakupy i obliczany z niej cashback może zawierać koszty dostawy lecz nie musi.
 11. cashgoback.pl nie ponosimy odpowiedzialności za różnice w wysokości stawek cashbacku, brak zarejestrowanej transakcji upoważniającej do cashbacku lub inne błędy związane z cashbackiem.
 12. Użytkownikowi naliczony zostanie cashback w momencie poprawnego zarejestrowania transakcji zakupu. Warunkami poprawnego zarejestrowania transakcji są:
  - zakup musi zostać dokonany bezpośrednio po przejściu do danego Sklepu z Serwisu cashgoback.pl lub  dzięki zainstalowanej wtyczce do przeglądarki
  - jeśli Użytkownik przed zakupem, przejdzie przez inne linki afilacyjne (w szczególności reklamy i inne linki nie zamieszczone bezpośrednio w serwisie cashgoback.pl) to zakup nie zostanie zarejestrowany a tym samym Użytkownik nie otrzyma cashbacku
  - zakupy dokonane z szczerej chęci zakupu danego produktu/usługi
  - transakcje rozpoczęte i zakończone przez internet (transakcje rozpoczęte w internecie a skończone np. telefonicznie, nie kwalifikują się do otrzymania cashbacku)
 13. Serwis nie ma wpływu na poprawność działania stron internetowych i systemów sprzedawców, a tym samym nie może zagwarantować, że transakcja zostanie zarejestrowana czy też zaakceptowana przez sprzedawcę.
 14. Użytkownikowi nie zostanie przyznany cashback w momencie zwrotu zakupionego towaru.
 15. Sklep posiada własne zasady rozpoznawania "prawdziwych" zakupów. Wszystkie próby dokonywania zakupu tylko w celu otrzymania premii mogą skończyć się odrzuceniem transakcji przez Sklep a tym samym cashback nie zostanie naliczony.
 16. W przypadku otrzymania mniejszej kwoty lub nieotrzymania cashbacku przez Użytkownika lub w przypadku odrzucenia transakcji przez Sklep, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. W tym przypadku Serwis w imieniu Użytkownika zwróci się z prośbą do agencji obsługującej programy afilacyjne o ponowne rozpatrzenie i ustosunkowanie się do sytuacji. Serwis nie może jednak zagwarantować pomyślnego rozpatrzenia sprawy. Decyzja agencji jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.
 17. W przypadku niezarejestrowania transakcji zakupu, użytkownik ma prawo zgłosić ten fakt poprzez zakładkę 'zgłoś niezarejestrowany zwrot'. Z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nie może być później niż 14 dni od momentu dokonania zakupu.
 18. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji przez agencję w ciągu 6 miesięcy, Serwis zastrzega sobie prawo do zamknięcia trwającego postępowania reklamacyjnego z powodu braku odzewu ze strony agencji.
 19. Serwis jest uprawniony do anulowania zebranych środków cashback przyznanych Użytkownikowi w przypadku dokonania transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu Sklepu lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 20. Nadchodzące zwroty - sekcja pokazujące zarejestrowane zwroty lecz jeszcze nie zaakceptowane zwroty wynikające z dokonywanych transakcji w Sklepach.  Zwroty nadchodzące akceptowane/odrzucane są w średnim czasie 40-90 dni. Serwis zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu.
 21. Zwroty do wypłaty - sekcja pokazująca zarejestrowane i zaakceptowane zwroty, które Użytkownik może wypłacić.
 22. Cashback naliczany jest od wartości netto zrobionych zakupów (tj. pomniejszona o vat 23%) 
 

§ 5.  System polecania Serwisu

 1. Serwis udostępnia możliwość promowania cashgoback.pl poprzez specjalne unikalne linki przypisane do konta Użytkownika (tutaj Użytkownik Polecający).
 2. W momencie, gdy Użytkownik (tutaj Użytkownik Polecony) dokona rejestracji przez unikalny link wygenerowany przez Użytkownika Polecającego a następnie w ciągu 24 h od rejestracji dokona zakupu w Sklepie objętym Programem, obojgu Użytkownikom przysługuje premia cashback w wysokości 5zł.
 3. Premia cashback zostanie naliczona Użytkownikowi Polecającemu oraz Użytkownikowi Poleconemu w momencie zaakceptowania zakupu dokonanego przez Użytkownika Poleconego (tutaj pierwszy zakup po rejestracji).
 4. Jeśli transakcja zostanie odrzucona to Użytkownikom nie przysługuje premia cashback.
 5. Firma zastrzega sobie prawo anulowania premii cashback w momencie wykrycia stosowania przez Użytkownika  zakazanych praktyk łamiących postanowienia Regulaminu a w szczególności tworzenia multikont mających na celu zdobycie premii za polecenia.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania kampanii promocyjnej "System polecenia serwisu". 
   

§ 6.  Proces wypłaty zgromadzonego cashbacku

 1. Użytkownik może dokonać wypłaty zgromadzonych środków pod warunkiem osiągnięcia minimum do wypłaty, które wynosi 50zł.
 2. Środki możliwe do wypłaty znajdują się w sekcji ZWROTY DO WYPŁATY.
 3. Aby Użytkownik mógł wypłacić cashback, musi podać dane do przelewu a w szczególności nr konta bankowego.
 4. Wypłata możliwa jest tylko na polskie konto bankowe w polskiej walucie (polski złoty).
 5. Wypłata następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wypłaty cashback.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w momencie wypłaty środków. Kwota wypłacona nie będzie zwrócona w sytuacji, gdy podane dane nie będą poprawne  - w szczególności gdy Użytkownik poda błędny nr konta bankowego.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do opóźnienia wypłaty lub zablokowania jej całkowicie w momencie wykrycia naruszenia zasad regulaminu.
 8. Jednorazowo użytkownik może wypłacić maksymalnie 750 zł, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 361) (dalej: „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”).
 9. Wypłacany cashback jest zwolniony z podatku dochodowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonane zakupy przez  Użytkownika były w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowią przychód z tej działalności (przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

§ 7. Koszty

 1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za użytkowanie serwisu cashgoback.pl

§ 8. Rezygnacja

 1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto. W tym celu należy napisać email na adres kontakt@cashgoback.pl z informacją o chęci usunięcia konta.
 2. Firma może wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:

             - narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności podał niezgodne ze stanem faktycznym dane w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu
             - działa na szkodę Firmy, Sklepów lub jej Partnerów
             - jego dane konta zawierają słowa powszechnie uznane za wulgaryzmy
             - cofnął zgodę o której mowa w §2 ppkt. 5 Regulaminu
             - nie dokonywał logowania, przez okres dłuższy niż 6 miesiący oraz na jego koncie nie zostały w tym czasie zaewidencjonowane żadne środki
            - nie dokonywał logowania, o którym mowa w §3 ppkt. 6 przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
  Skutkiem wykluczenia z uczestnictwa w Programie jest utrata wszystkich uzyskanych środków. W przypadku złożenia polecenia wypłaty cashbacku przed wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie, wypłata zostanie zrealizowana.

§ 9. Zabronione praktyki

 1. Zabrania się posiadania więcej niż 1 Konta przez danego Użytkownika (również w przypadkach tego samego IP).
 2. Zabrania się używaniem jakichkolwiek automatów generujących sztuczny ruch na stronie cashgoback.pl bądź na stronie Sklepów.

§ 10.  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Aby oferować jeszcze lepsze usługi oraz aby optymalizować naszą ofertę, gromadzimy dane, które użytkownicy wprowadzają na stronach internetowych, które są w 100% własnością firmy SmartWebIT Michał Wojtczak.
2. Dane te są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu ulepszania świadczonych usług i kontrolowania „prawidłowości” zamówień składanych w Sklepach. Dane te nie są dostępne dla osób trzecich ani nie są sprzedawane osobom trzecim.
3. Portal cashgoback.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła na komputer, tablet lub telefon komórkowy. Pliki te usprawniają działanie portalu np. w przypadku automatycznego logowania na naszej stronie. Jest to możliwe, ponieważ Serwis zapamiętuje dane do logowania użytkownika za pośrednictwem pliku cookie.
4. Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych.
5. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Firmy e-maili lub innej korespondencji w celach związanych z Programem  i w celach marketingowych Firmy i jej Partnerów.
6. Po dokonaniu wypłaty zgromadzonych środków, Firma jest zobowiązany przesłać Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Użytkownik jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
7. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do:
-  zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych.
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail)
- prowadzenia analiz statystycznych.
-  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
- przechowywanie danych w celu wysłania odebranych nagród
8. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
- Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, w formularzu kontaktowym, podczas rozmów z działem pomocy technicznej serwisu oraz innych działań dokonywanych w serwisie.W wszystkich formularzach znajdujących się na stronie internetowej zaklikaj.com podanie Twoich danych jest dobrowolne.
- Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać swoich danych osobowych, niestety nie będziesz mogła/mógł korzystać z niektórych elementów serwisu zaklikaj.com
9. Twoje prawa
- Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
- Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
10. Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:
- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług serwisu, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych.
- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.
11. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?
- Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
- Okres przechowywania Twoich danych jest także definiowany w poszczególnych regulaminach znajdujących się na stronach Portalu.

 

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje:
  - bezpośrednio pisząc na email kontakt@cashgoback.pl
  - listownie na adres Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
 2. Reklamacje mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 60 dni od momentu wystąpienia sytuacji reklamowanej. W przypadku zgłaszania niezarejestrowanego zakupu obowiązują zasady z § 4. 1.
 3. Firma w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

§ 12.Postępowanie reklamacyjne c.d.

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania niewłaściwych danych, w szczególności za podanie przez Użytkownika niewłaściwego nr konta bankowego, na które zrealizowana ma zostać wypłata środków.
 2. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również w przypadku, gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania Firma nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych (w tym nieaktualnych) danych w formularzu rejestracyjnym i po zalogowaniu.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych uczestników i współpracowników biznesowych ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, oraz za konsekwencje działań przypadkowych lub będących wynikiem złego zrozumienia i interpretacji Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń w związku z ewentualnymi błędami Serwisu cashgoback.pl. Dla każdej ze stron korzystne jest informowanie Serwisu o tego rodzaju sytuacjach przez użytkownika. Firma dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualny problem.
 2. Mimo wszelkich starań dokładanych przez Serwis podczas tworzenia internetowego programu lojalnościowego i usług dodatkowych, nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
 3. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu cashgoback.pl
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Firmę w każdej chwili. O takim fakcie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. W przypadku braku zgody Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu, może on wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie cashgoback.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r

 

 

O serwisie

cashgoback.pl to serwis oferujący zwrot części kwoty wydanej na zakupy czyli cashback. Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze. Oferujemy najwyższy cashback z aliexpress. W swojej ofercie mamy ponad 650 sklepów, w których możesz uzyskać cashback.